EULA

Wszystkie programy i aplikacje dostarczane przez Algory.io mają jedynie charakter informacyjny i są przeznaczone wyłącznie do wspierania Twoich decyzji na rynku kryptowalut. Algory.io w szczególności nie gwarantuje, że wyniki, które mogą zostać uzyskane przy użyciu programów i aplikacji będą dokładne i wiarygodne. Algory.io w szczególności nie gwarantuje Ci osiągnięcia celów i rezultatów przez Ciebie założonych i oczekiwanych.

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego („ULUK”) stanowi umowę zawieraną między Użytkownikiem a Algory.io. ULUK reguluje korzystanie z Oprogramowania dostarczonego przez Algory.io za pośrednictwem strony internetowej: http://www.algory.io (Strona Internetowa), zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług, dostępnymi na Stronie Internetowej.

Na potrzeby niniejszej ULUK „OPROGRAMOWANIE” oznacza wszystkie programy, aplikacje, treści lub materiały rozpowszechniane, publikowane lub udostępniane w inny sposób przez Algory.io w dowolnej formie. OPROGRAMOWANIE obejmuje również aktualizacje i ulepszenia, dołączaną(e) instrukcję(e) oraz inne materiały i dokumenty, w formie pisemnej, on – line lub plików.
Klikając na przycisk „zaakceptuj” zamieszczony poniżej, jak też instalując, używając, uzyskując dostęp do OPROGRAMOWANIA, niniejszym akceptujesz warunki ULUK. Jeśli nie akceptujesz warunków ULUK, nie instaluj, nie używaj ani nie uzyskuj dostępu do jakiegokolwiek OPROGRAMOWANIA.
Na OPROGRAMOWANIE udzielana jest licencja. OPROGRAMOWANIE nie jest zwłaszcza sprzedawane. Na podstawie niniejszej umowy nie dochodzi zwłaszcza do przeniesienia na Użytkownika lub przekazania Użytkownikowi własności, ani jakiegokolwiek innego tytułu prawnego do OPROGRAMOWANIA. Algory.io udziela Użytkownikowi ograniczonego prawa i niewyłącznej, niepodlegającej sublicencji, nieprzenoszalnej licencji na użytkowanie OPROGRAMOWANIA do osobistego, niekomercyjnego użytku na urządzeniach będących własnością użytkownika lub będących w jego posiadaniu. Przenoszenie, redystrybucja, udzielanie sublicencji lub udostępnianie OPROGRAMOWANIA podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Jeśli masz zamiar zbyć swoje urządzenie na rzecz osoby trzeciej, jesteś zobowiązany do uprzedniego usunięcia wszelkiego OPROGRAMOWANIA z tego urządzenia. Użytkownikowi nie wolno kopiować, odtwarzać kodu źródłowego, demontować, podejmować prób uzyskania dostępu do kodu źródłowego, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych OPROGRAMOWANIA, jakichkolwiek aktualizacji lub jakiejkolwiek jego części. Prawa przyznane w niniejszym dokumencie są uzależnione od przestrzegania ULUK.

Algory.io szanuje Twoje prawa do prywatności i rozumie znaczenie ochrony wszelkich uzyskanych o Tobie informacji.

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez Algory.io danych technicznych i powiązanych z nimi informacji – w tym, choć niewyłącznie technicznych informacji o oprogramowaniu Twojego urządzenia, systemu i aplikacji oraz urządzeniach peryferyjnych – gromadzonych okresowo w celu ułatwienia dostarczania aktualizacji oprogramowania, wsparcia produktu, oraz innych usług przeznaczonych dla Użytkownika (jeśli występują) związanych z OPROGRAMOWANIEM. Algory.io może użyć tych informacji do ulepszania swoich produktów bądź dostarczania Tobie usług lub technologii, o ile nie pozwalają na identyfikację Twojej osoby. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby gromadzenie danych obejmowało (w stosownych przypadkach) przekazywanie danych do państwa spoza Unii Europejskiej i/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Świadczenia Usług, niniejsza ULUK obowiązuje do momentu jej wypowiedzenia przez Ciebie lub Algory.io. Twoje prawa wynikające z niniejszej umowy wygasają automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z jej warunków. Algory.io ma prawo rozwiązać umowę w dowolnym momencie w przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków niniejszej umowy (ULUK).

OPROGRAMOWANIE może zawierać łącza do usług podmiotów trzecich oraz umożliwiać dostęp do usług i stron internetowych Algory.io i/lub podmiotów trzecich (łącznie i indywidualnie – „Zewnętrzne Usługi”). Zewnętrzne Usługi mogą podlegać warunkom korzystania określonym przez podmiot trzeci. Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami korzystania podmiotu trzeciego, ponieważ stanowią one umowę pomiędzy Nim a podmiotem trzecim. Algory.io nie odpowiada za weryfikację ani ocenę treści lub rzetelności jakiejkolwiek Zewnętrznej Usługi podmiotu trzeciego i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za takie Zewnętrzne Usługi. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Zewnętrznych Usług wyłącznie na własne ryzyko.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, OPROGRAMOWANIE I JAKIEKOLWIEK USŁUGI WYKONANE LUB DOSTARCZANE PRZEZ ALGORY.IO SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKIEGOKOLWIEK ZAPEWNIENIA CO DO UZYSKANIA ODPOWIEDNICH WYNIKÓW I REZULTATÓW.
ALGORY.IO OŚWIADCZA, IŻ NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA ORAZ JAKICHKOLWIEK USŁUG, WŁĄCZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ, DOMNIEMANE GWARANCJE I / LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, SPOKOJNEGO KORZYSTANIA Z PRAW ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.
UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ŻADNE USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY PRZEKAZANE PRZEZ ALGORY.IO ANI JEJ AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI. JEŚLI LICENCJONOWANA APLIKACJA LUB USŁUGI SĄ WADLIWE, UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁY KOSZT CAŁEGO NIEZBĘDNEGO SERWISU, NAPRAWY LUB KOREKTY. JEŚLI STOSOWNA JURYSDYKCJA NIE ZEZWALA NA POWYŻSZE WYKLUCZENIE W STOSUNKACH DO KONSUMENTÓW, POWYŻSZE POSTANOWIENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE BYĆ STOSOWANE. ALGORY.IO NIE PONOSI JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z APLIKACJI WBREW JEJ PRZEZNACZENIU.
UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA NA WŁASNE RYZYKO.
W ŻADNYM PRZYPADKU, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ALGORY.IO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIE CIAŁA LUB JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, PRZERWĘ W DZIAŁANIU BIZNESOWYM LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY LUB STRATY HANDLOWE, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, SPOWODOWANE JAKKOLWIEK NIEZALEŻNIE OD ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWY, DELIKTU LUB NA INNEJ PODSTAWIE), JAK RÓWNIEŻ NIEZALEŻNIE OD POINFORMOWANIA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY. JEŚLI WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA NIE ZEZWALA NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIE CIAŁA LUB ZA SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE, NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W OBECNEJ JURYSDYKCJI.
W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Algory.io za wszystkie powstałe szkody nie przekroczy kwoty pięćdziesięciu dolarów (50.00 USD). Powyższe ograniczenia będą miały zastosowanie, nawet jeśli wyżej wymieniony środek nie spełni swojego podstawowego celu.

ULUK, wszelkie umowne i pozaumowne roszczenia powstałe na ich podstawie, jak również stosunek między Użytkownikiem i Algory.io, podlegają prawu polskiemu. Prawo wybrane przez strony stosuje się z wyłączeniem norm prawa prywatnego międzynarodowego. Wszelkie spory powstałe na tle lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach lub Sądu Okręgowego w Katowicach.